Rozpocz?cie kursu

21 MAJA 2022R. GODZ. 9.00

ul. Mo??cickiego 27, TARNÓW


 Z A P R A S Z A M Y

tel. 663 740 156

Dzwo??: 663 740 156


Zapytanie ofertowe

Imi? i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Kurs w Tarnowie:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=


O O??rodku


O??rodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu kontynuuje zadania dawnego O??rodka Centralnego Szkolenia Maszynistów powsta??ego w 1974 roku jako zak??ad bud??etowy ówczesnego Ministerstwa Budownictwa i Przemys??u Materia??ów Budowlanych. Po likwidacji zak??adów bud??etowych, od 1 stycznia 2011 roku OCSM przeszed?? do struktur Ochotniczych Hufców Pracy, powo??any - Zarz?dzeniem NR 33/BB przez Komendanta G??ównego OHP w Warszawie.

Nasz O??rodek prowadzi dzia??alno??? szkoleniow?, umo??liwiaj?c? uzyskanie uprawnie?? operatora do obs??ugi wielu maszyn wymienionych w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze??nia 2001r. w sprawie bezpiecze??stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urz?dze?? technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15.10.2001r. Nr 118 poz. 1263).

Kontrol? programow? i merytoryczn? nad prowadzonymi kursami pe??ni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym uko??czeniu szkolenia kursant zostaje dopuszczony do Egzaminu przez Pa??stwow? Komisj? Egzaminacyjn?.

O??rodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu posiada za??wiadczenie o wpisie do rejestruinstytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie. 

O??rodek wpisany jest pod numerem eweidencyjnym  2.14/00023/2011.

G??ówne siedziby naszej bazy w Tarnowie mieszcz? si? przy ul. Mo??cickiego 27 i Okr???nej 9.

Po kursie na operatora koparko??adowarki, koparki, ??adowarki czy te?? innych maszyn do robót ziemnych i drogowych otrzymasz uprawnienia, które z pewno??ci? podwy??sz? Twoje kwalifikacje, a to oznacza nowe mo??liwo??ci na rynku pracy.

Nie zwlekaj zapisz si? na kurs i ciesz si? nowym zawodem.

 Z A P R A S Z A M Y  !!!